HUISREGELS WESTMARKET

Wij verzoeken u kennis te nemen van het Huishoudelijk Reglement om het prettig winkelen binnen winkelcentrum Westmarket te handhaven.

1. Help het winkelcentrum schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dienen te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.
2. Diverse camera’s en de medewerkers van de beveiliging waken over het winkelcentrum.
3. Honden verplicht aangelijnd te houden en toe te zien dat zij niets vervuilen.
4. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen.
5. Het berijden of het aan de hand meevoeren van een (brom)fiets en/of scooter is niet toegestaan.
6. Gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen.
7. Rondhangen in en om het winkelcentrum, parkeervoorzieningen, hangen tegen winkelpuien en pilaren is niet toegestaan.
8. Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbare auto’s is niet toegestaan.
9. Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde horecagelegenheden.
10. Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.
11. De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de Straatkrant, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of ander materiaal niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Management. Het Management behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming te weigeren.
12. Hinderlijk samenscholen, het belemmeren c.q. hinderen van winkelend publiek, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin is niet toegestaan.
13. Aanwijzingen van het Management of van de Beveiliging dienen ten alle tijden (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.
14. Personen die door het Management of de Beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van lokaal-/erfvredebreuk.
15. Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de centruminrichting, (winkel)diefstal, of overtreding van de huisregels, kan de toegang tot het winkelcentrum en de parkeergarage worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.
16. Het Management is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of voertuigen van bezoekers. Deze huisregels zijn van kracht in winkelcentrum Westmarket. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het Management en/of Beveiliging. Het Management is gerechtigd de huisregels ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen.