Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Hoewel respectievelijk de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en geschiedt, kan winkelcentrum Westmarket geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie voor zover dit medium dit toelaat.

Aan publicatie, informatie en/of advisering van of via deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Winkelcentrum Westmarket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door winkelcentrum Westmarket op de website gepubliceerde informatie via de website.

Hoewel winkelcentrum Westmarket zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Winkelcentrum Westmarket wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Winkelcentrum Westmarket verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Winkelcentrum Westmarket geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel aan alle informatie en advisering via de e-mail de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Copyrights

Alle rechten voorbehouden. De informatie en beelden (logo, illustraties en foto’s ed.) op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van winkelcentrum Westmarket worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt met behulp van welk middel dan ook. Het is gebruikers niet toegestaan deze informatie en beelden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van winkelcentrum Westmarket (en/of desbetreffende hiertoe bevoegde derden)
Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook de afzonderlijke delen. Aanvragen voor overname van informatie en/of beelden dienen te worden gericht aan winkelcentrum Westmarket.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over het winkelcentrum.

Verwijzing

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door winkelcentrum Westmarket wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Winkelcentrum Westmarket, haar bestuur, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Winkelcentrum Westmarket draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gekoppeld zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat winkelcentrum Westmarket de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Winkelcentrum Westmarket aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Winkelcentrum Westmarket behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Vertrouwelijkheid

Op deze website wordt geen informatie aangeboden welke betrekking heeft op individuele personen. E-mail gericht aan adressen vermeld op deze site zal naar de gebruikelijk geldende maatstaven vertrouwelijk worden behandeld. Vragen om informatie zullen worden doorgegeven aan personen binnen de organisatie die het meest zijn aangewezen om deze vragen te beantwoorden.

Privacyverklaring van Winkelcentrum Westmarket

1. Introductie
Dit is de privacyverklaring van Winkelcentrum Westmarket. Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Winkelcentrum Westmarket de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

2. Welke persoongegevens verwerken wij?
Winkelcentrum Westmarket kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:
• contactgegevens (naam, e-mailadres, aanspreektitel) die u invoert op onze website;
• gegevens die aan Winkelcentrum Westmarket worden verstuurd;
• camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Winkelcentrum Westmarket verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:
• om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Winkelcentrum Westmarket;
• om u nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld;
• om de website aan te passen en te verbeteren;
• om met u contact te kunnen hebben en te reageren op gestelde vragen of klachten;
• om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen.

4. Op deze gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens
Winkelcentrum Westmarket verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• u hebt aan Winkelcentrum Westmarket uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
• Winkelcentrum Westmarket heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Winkelcentrum Westmarket heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:
• onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren;
• onze website te laten functioneren en verbeteren;
• de beveiliging verbeteren;
• marketingdoelen;
• het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik of andere schadelijke of illegale activiteit.

5. Delen met derden
Winkelcentrum Westmarket kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Winkelcentrum Westmarket persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen websitebouwers zijn.
Winkelcentrum Westmarket maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Winkelcentrum Westmarket verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

6. Beveiliging
Winkelcentrum Westmarket treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Waar mogelijk neemt Winkelcentrum Westmarket doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.

7. Bewaartermijnen
Winkelcentrum Westmarket bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

8. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

9. Uw rechten
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Winkelcentrum Westmarket of door een e-mail te sturen aan Winkelcentrum Westmarket zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren, in principe per e-mail.

• Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment vragen aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Winkelcentrum Westmarket van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Winkelcentrum Westmarket van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

• Intrekken van toestemming
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door ons een e-mail te sturen naar nfo@www.westmarket.nl.

• Recht om persoonsgegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die Winkelcentrum Westmarket van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

• Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Winkelcentrum Westmarket, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

• Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Winkelcentrum Westmarket wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Winkelcentrum Westmarket of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Winkelcentrum Westmarket zich op deze grondslagen baseert maakt Winkelcentrum Westmarket een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Winkelcentrum Westmarket te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

• Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
Wij zetten ons ervoor in om samen met hu te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

10. Cookies en vergelijkbare technieken
Winkelcentrum Westmarket gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen.

11. Vragen / Klachten / Opmerkingen / Vermoeden van datalek
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of u vermoedt dat sprake is van een datalek, neem dan contact met Kroonenberg Groep, bereikbaar via: info@kroonenberg.nl / 020-5788788

12. Wijzigingen en toepasselijk recht
Winkelcentrum Westmarket heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Winkelcentrum Westmarket en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018.